Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Schils

Algemene voorwaarden

(KvK inschrijving: 80517862)

 1. Advocatenkantoor Schils is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Schils B.V., die is opgericht door mr. S.J.H.G.M. (Stan) Schils. Een opdracht tot dienstverlening komt uitsluitend tot stand met Advocatenkantoor Schils B.V.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Schils B.V. en van al degenen die ten behoeve van en/of in dienst van Advocatenkantoor Schils B.V. werkzaam zijn, zullen zijn, of zijn geweest.
 3. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Advocatenkantoor Schils B.V. zijn betrokken.
 4. Deze bedingen zijn van toepassing op de relatie tussen Advocatenkantoor Schils B.V. en alle door hem ingeschakelde derden, waaronder begrepen de uitvoerende advocaat, zulks geldt uitdrukkelijk ook voor de bepalingen in de artikel 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden.
 5. Een advocaat werkzaam bij Advocatenkantoor Schils B.V. is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, [email protected]. Op de website van de Orde van Advocaten. www.advocatenorde.nl, zijn de teksten van de op de advocatuur toepasselijke (gedrags)regels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur, alsook de Advocatenwet te vinden.
 6. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Schils B.V., die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Een overeenkomst met Advocatenkantoor Schils B.V. komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door Advocatenkantoor Schils B.V. en nadat betaling van de (eventueel) verlangde voorschotdeclaratie is ontvangen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en art.7:409 BW wordt voor alle opdrachten en vervolgopdrachten uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor Advocatenkantoor Schils B.V. aansprakelijk is, waaronder begrepen de schade als gevolg van een onrechtmatige daad, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding: a. indien Advocatenkantoor Schils B.V. voor die schade dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan de door Advocatenkantoor Schils B.V. te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Advocatenkantoor Schils B.V. onder die verzekering;
  b. indien Advocatenkantoor Schils B.V. voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat Advocatenkantoor Schils B.V. in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en door de opdrachtgever is betaald, zulks met een maximum van € 25.000. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW), indien de opdrachtgever binnen twaalf maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, deze aanspraak niet schriftelijk bij Advocatenkantoor Schils B.V. heeft gemeld. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens Advocatenkantoor Schils B.V. schriftelijk aan Advocatenkantoor Schils B.V. mede te delen op straffe van verval van recht.
 9. Advocatenkantoor Schils B.V., alsmede voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schils B.V. gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder onrechtmatige daad. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 10. Indien de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever met zich mee brengt dat een (rechts)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Advocatenkantoor Schils B.V. niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze (rechts)persoon. (Rechts)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle door de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Schils B.V. verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 11. Overeenkomsten met derden worden door Advocatenkantoor Schils B.V. zoveel mogelijk op naam en voor rekening van opdrachtgever afgesloten. Dit betekent dat rechtstreeks een contractuele relatie tussen de opdrachtgever en de derde ontstaat. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft Advocatenkantoor Schils B.V. het recht om een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de te verwachten kosten. In dat geval zal de opdracht aan de derde pas worden verstrekt nadat het voorschot volledig is voldaan. De gevolgen van het niet, althans niet volledig voldoen van de voorschotdeclaratie zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Advocatenkantoor Schils B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een tardieve betaling , of het uitblijven van de volledige voldoening van de voorschotdeclaratie door de opdrachtgever.
 12. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Schils B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door Advocatenkantoor Schils B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 13. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het ten tijde van het verstrekken van de opdracht geldende standaardhonorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. In beginsel zullen de werkzaamheden maandelijks worden gedeclareerd. Verrichte werkzaamheden en verschotten kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Advocatenkantoor Schils B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen.
 14. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, of de opdrachtgever verlangt dat Advocatenkantoor Schils B.V. op afwijkende uren en dagen (lees: buiten kantooruren, in het weekend, op feestdagen) werkzaamheden verricht of laat verrichten, zoals de beantwoording van telefoongesprekken, e-mails of brieven en het opstellen van processtukken, dan geldt hiervoor een opslag van 50% van het overeengekomen standaarduurtarief. Advocatenkantoor Schils B.V. zal voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden overleg proberen te hebben met de opdrachtgever over deze kosten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, waarin met deze werkzaamheden geen rekening is gehouden, dan zal Advocatenkantoor Schils B.V. voorafgaand aan het starten van de  voornoemde werkzaamheden – indien contact met de opdrachtgever mogelijk is – afspraken met de opdrachtgever maken over de aanvullende kosten. Bij gebrek aan een dergelijke afspraak zullen de werkzaamheden tegen het standaarduurtarief met een opslag van 50% worden verricht.
 15. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Advocatenkantoor Schils B.V. bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde standaardhonorarium te wijzigen. Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst opzeggen. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie waarin de verhoging van het standaardhonorarium voor het eerst is toegepast.
 16. Betaling van (voorschot)declaraties van Advocatenkantoor Schils B.V. dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Advocatenkantoor Schils B.V. over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso voor rekening van de opdrachtgever.
 17. De door Advocatenkantoor Schils B.V. ten behoeve van haar (voorschot)declaratie ontvangen bedragen worden in beginsel in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur. Onverlet een eventuele aanduiding bij de betaling staat het ter vrije bepaling van Advocatenkantoor Schils B.V. op welke openstaande (voorschot)declaratie(s) of vordering(en) het ontvangen bedrag in mindering wordt gebracht
 18. Indien een declaratie, of voorschotdeclaratie, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Advocatenkantoor Schils B.V. haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daarvan op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Schils B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 19. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. Na het afsluiten van het dossier zal het dossier, na eerst verregaand te zijn gecomprimeerd, in beginsel gedurende daarvoor geldende wettelijke termijn worden bewaard, waarna het Advocatenkantoor Schils B.V. vrij staat het dossier te vernietigen.
 20. De huidige en toekomstige rechten van het intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Advocatenkantoor Schils B.V. respectievelijk komen alleen Advocatenkantoor Schils B.V. toe. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van het intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 21. Op grond de geldende wet- en regelgeving is Advocatenkantoor Schils B.V. in bepaalde gevallen verplicht bij het aanvaarden van een opdracht de identiteit van de opdrachtgever (en van een rechtspersoon de hoogste bestuurder(s) en aandeelhouder(s)) vast te stellen en te verifiëren. Uit hoofde van diezelfde regelgeving is Advocatenkantoor Schils B.V. gehouden om eventuele ongebruikelijke transacties te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Advocatenkantoor Schils B.V. bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van Advocatenkantoor Schils wordt opgeslagen.
 22. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van e-mails en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van bij Advocatenkantoor Schils B.V. aanwezige encryptiemogelijkheden. Advocatenkantoor Schils B.V. is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.
 23. Advocatenkantoor Schils B.V. komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) wettelijk of door de Orde van Advocaten niet is toegestaan. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling of bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken blijft de rest van de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden worden begrepen, in stand.
 24. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Schils B.V. en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen Advocatenkantoor Schils B.V. en een opdrachtgever mocht ontstaan. Tenzij de wet dwingend rechtelijk een andere rechtbank voorschrijft, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.
 25. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever, alsook op alle overige rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 26. De opdrachtgever staat toe dat Advocatenkantoor Schils B.V. en de door of vanwege Advocatenkantoor Schils B.V. bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen (persoons)gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan Advocatenkantoor Schils B.V. verbonden (rechts)personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van de opdracht.
 27. Overeenkomsten met Advocatenkantoor Schils B.V. worden uitsluitend gesloten op basis van de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. Voorts zijn de voorwaarden gepubliceerd op de website www.advocatenkantoorschils.nl.
 28. Advocatenkantoor Schils B.V. beschikt over een klachtenreglement dat aan deze algemene voorwaarden is gehecht. Indien de opdrachtgever onverhoopt een klacht heeft over de dienstverlening van Advocatenkantoor Schils B.V., dan is het klachtenreglement hierop van toepassing. Deze klachtenregeling is als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegd.
 29. Advocatenkantoor Schils B.V. is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en te wijzigen. Opdrachtgever heeft het recht om binnen twee (2) maanden na een wijziging van de algemene voorwaarden de opdracht schriftelijk te beëindigen.
WhatsApp chat