Privacy statement

Advocatenkantoor Schols

Privacystatement

Inleiding

Privacy is voor Advocatenkantoor Schils van groot belang. Advocatenkantoor Schils gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In dit privacy statement legt Advocatenkantoor Schils uit hoe omgegaan wordt met privacy, welke gegevens verwerkt worden en met welk doel. Ook staat in dit privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan mr. Schils ([email protected]) de betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Dit privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 26 mei augustus 2019.

Identiteit

Advocatenkantoor Schils:

Mauritslaan 49

6129 EL Urmond (Nederland)

KvK 80517862

[email protected]

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Advocatenkantoor Schils heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook mogelijk gegevens die verstrekt zijn door derden.

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor Advocatenkantoor Schils  persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

IP-adres, surfgedrag

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Zes maanden na bezoek website

   

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, e-mailadres, openingsgedrag

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Een maand na het afmelden bij de nieuwsbrief

   
   

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

IP-adres, surfgedrag

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Zes maanden na bezoek website

   

Doeleinde:

Evenementen

Gegevens:

Naam, adres, e-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zes maanden na het evenement

Toelichting:

Wanneer een betrokkene zich aanmeldt voor een evenement gebruikt Advocatenkantoor Schils  de daarbij verstrekte persoonsgegevens bij de organisatie van dat evenement.

   

Doeleinde:

Retargeting, behaviourial targeting

Gegevens:

Surfgedrag, IP-adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Zes maanden na het evenement of bezoek website

Toelichting:

Onder retargeting wordt niet alleen begrepen het tonen van advertenties aan bezoekers van de website, maar ook het contacteren van deelnemers aan evenementen of leden van de nieuwsbrief om aan hen aanbiedingen te doen.

   
   

Doeleinde:

E-mailverkeer

Gegevens:

E-mailadres, e-mails, naam, adres, telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Zolang als nodig voor dit doeleinde

   
   

Doeleinde:

Onderhoud IT-systemen

Gegevens:

Alle informatie die is verstrekt

Grondslag:

Rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Zolang als nodig is voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Fraudeopsporing

Gegevens:

Alle informatie die is verstrekt

Grondslag:

Rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Toelichting:

Het is mogelijk dat Advocatenkantoor Schils  in het kader van fraudeopsporing persoonsgegevens verwerkt. In dat geval zullen deze gegevens niet langer worden gebruikt als nodig voor dit doeleinde.

De rechten van betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

Inzage

Betrokkene mag Advocatenkantoor Schils  altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. Advocatenkantoor Schils  kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.

Wijzigen

Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen

Beperken van de verwerking

Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken

Bezwaar

Als Advocatenkantoor Schils  een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens

Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Advocatenkantoor Schils  verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

Intrekken toestemming

Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal Advocatenkantoor Schils  die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Advocatenkantoor Schils  reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan mr. Schils ([email protected]) Advocatenkantoor Schils motiveert een afwijzing altijd.

Ontvangers

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derde land of organisatie

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt Advocatenkantoor Schils  gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is vraag Advocatenkantoor Schils  toestemming om die persoonsgegevens door te geven naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Door ondertekening van de privacy statement geeft betrokkene toestemming surfgedrag te delen met partijen in de USA. De USA is een land waarvoor geen passend Privacy Shield geldt.

Cookies

Advocatenkantoor Schils  gebruikt Cookies om het bezoek naar haar website te analyseren en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt Advocatenkantoor Schils  ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.

WhatsApp chat